دانلود عاشقانه رمان پرستار مادرم

[ad_1]

قسمتی از متن رمان:

نمیدون ستو چي باید بگو…اعتراف سهیلا به اینكه من رو دو ست داره هو برام
خیلي عجیب بود هو خیلي لذت داشت اما باورش هنوز برایو ممكن نبود…
نگاهي به سببهیلا کردم…به صببورت من خیره بود و توي عمق چشببمهایش
التماس موج میزد.
از روي صندلي بلند شدم و به سمت اتاق تزریقات رفتو.
امید هنوز خواب بود و قررات محتواي سرم با نظو و اهستگي وارد ر هاي اون
میشد…پسرم…امید…همون که شاید تنها دلاوشي من توي زند ي شده بود
و هیت ناراحتي رو براي اون نمي تونستو تحمت کنو…
دکتر فته بود اون جبران کمبودهاي عاطفي خودش رو در وجود سببهیلا پیدا
کرده…یعني واقعا”سببهیلا ناجي زند ي من شببده و کمبودهاي عاطفي امید با
ح ضور سهیلا به فته ي دکتر پر می شه؟…حالا که فكر میكنو مي بینو خودم
هو نیاز دارم…نیاز به محبت…نیاز به ع شق…نیاز به نو شدن…نیاز به دا شتن
انگیزه ایي دوباره براي تداوم زند یو…
دسبببت کوچولوي امید رو توي دسببتو رفتو و به اهسببتگي اون رو نوازش
میكردم…دلو میاواسبببت دو اون لح ظات مسببعود ک نارم بود…م ت
همیشببه…درسببت عین یك برادر که هر وقت مشببكلي برام پیش مي اومد

[ad_2]

لینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *