دانلود رمان عاشقانه پایان تلخ

[ad_1]

قسمتی از متن رمان:

تماسو قطع کردم و گوشیو گذاشتم توی جیبم … منتظر نشستم تا بیاد … ده دقیقه بعد در خونشون باز شد و مثل
همیشه خوشگل و خوشتیپ از خونه اومد بیرون … درو باز گذاشت و با قدمای بلند اومد سمتم … همونجور که
نفس نفس می زد گفت :
_سلام …
اخم کردم و گفتم :
_سلام … خب آروم بیا …
نگاه متعجبش روی موتور سُر خورد و با جیغ گفت :
_موتور ؟؟
ابروهام بالا پرید و آروم سرمو به نشونه مثبت تکون دادم … خب حق داشت تعجب کنه … دختری که از هجده
سالگی یه دویست و شش آلبالویی زیر پاش بود تا به الان و تا حالا رنگ موتورو ندیده بود براش ناراحت کننده بود
با موتور بخواد جایی بره … دلخور نگاش کردم که با ذوق گفت :
_وایی عاشقتم امیر … همیشه دلم می خواست با موتور بریم بیرون … از کجا اوردی اینو ؟؟

 

دانلود رمان پایان تلخ جلد دوم

[ad_2]

لینک منبع